Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 21.11.2019, 20:09

Корюківська гімназія

Меню сайту
Наше опитування
Як пройшов ваш шкільний день?
Всього відповідей: 700
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут

С Т А Т У Т

Корюківської  гімназії

Корюківської міської ради

Чернігівської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальна частина

 

  1. Корюківська  гімназія  Корюківської міської ради Чернігівської області (далі іменується – гімназія) знаходиться у  власності Корюківської міської ради. Скорочена назва закладу – Корюківська гімназія.
  2. Юридична адреса гімназії: 15300, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Бульварна, будинок 5, телефон  (04657) 2-13-23.
  3. Гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та може мати самостійний баланс.
  4. Засновником та власником гімназії є Корюківська міська рада Чернігівської області, яка здійснює повноваження з управління майном та вносить і затверджує зміни до Статуту відповідно з чинним законодавством України.
  5. Корюківська гімназія Корюківської міської ради Чернігівської області є правонаступником усіх прав та обов’язків  Корюківської гімназії Корюківської районної ради Чернігівської області .
  6. Головною метою  гімназії є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту.

Головним завданням гімназії  є:

 • забезпечення реалiзацiї права громадян на повну загальну середню освiту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i звичаїв, державної та рiдної мови, національних цiнностей українського народу та iнших народiв i нацiй;
 • формування i розвиток соцiально зрiлої, творчої особистостi з усвiдомленою громадянською позицiєю, почуттям національної самосвiдомостi, особистостi, пiдготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнiв поваги до Конституцiї України, державних символiв України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;
 • розвиток особистостi учня, його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду;
 • реалiзацiя права учнiв на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних переконань;
 • виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших громадян як найвищої соцiальної цiнностi, формування засад здорового способу життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного здоров'я учнiв;
 • створення умов для оволодiння системою наукових знань про природу, людину i суспiльство.
  1. Гімназія у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законами України "Про освiту", "Про загальну середню освiту", iншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами МОН, iнших центральних органiв виконавчої влади, рiшеннями мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 та власним Статутом.
  2. Гімназія самостiйно приймає рiшення i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
  3. Гімназія несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:
 • безпечнi умови освiтньої дiяльностi;
 • дотримання державних стандартiв освiти;
 • дотримання договiрних зобов'язань з iншими суб'єктами освiтньої, виробничої, наукової дiяльностi, у тому числі зобов'язань за мiжнародними угодами;
 • дотримання фiнансової дисциплiни.
  1. У гімназії  визначена державна мова навчання.
  2. Гімназія має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацiю;
 • визначати форми, методи i засоби організації навчально- виховного процесу за погодженням iз власником (засновником);
 • визначати варiативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та iндивiдуальнi робочi навчальнi плани;
 • спiльно з вищими навчальними закладами, науково-дослiдними iнститутами та центрами проводити науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати рiзнi форми морального i матеріального заохочення до учасникiв навчально-виховного процесу;
 • бути розпорядником рухомого i нерухомого майна згiдно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб у порядку визначеному законодавством України;
 • залишати у своєму розпорядженнi i використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соцiальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лiкувально-профiлактичних i культурних пiдроздiлiв.
  1. Класи у гімназії формуються за погодженням із Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, відповідно із нормативами їх наповнюваностi, встановленими законодавством, з урахуванням наявностi примiщень, що вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчним вимогам для здiйснення навчально-виховного процесу, та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до гімназії.
  2. Гімназія приймає рiшення про визначення профілю навчання, створення класiв з поглибленим вивченням предметiв, класiв (груп) з вечiрньою (заочною, дистанцiйною) формою навчання, за погодженням з Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
  3. Iндивiдуальне навчання та навчання екстерном у гімназії органiзовуються вiдповiдно до положень про iндивiдуальне навчання та екстернат у системi загальної середньої освiти, затверджених МОН.
  4. Подiл класiв на групи для вивчення окремих предметiв у гімназії здiйснюється згiдно з нормативами, встановленими МОН.
  5. Структура гімназії :
 • гімназія  - середній загальноосвітній заклад ІІ-ІІІ ступенів,    створюється у складі 1-7 класів (відповідно  5-11 класи середньої загальноосвітньої школи).

       Залежно від потреб населення  та місцевих умов  гімназія  може мати у своєму складі  загальноосвітні класи  більш ранніх ступенів навчання.

                                                                                                                                                                                                                   

2. Зарахування учнів до гімназії та їх відрахування

 1. Прийом учнів до гімназії  здійснюється на підставі Правил прийому, затверджених директором гімназії за погодженням з  Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради із числа обдарованих та здібних учнів загальноосвітніх шкіл району.
 2. Учні гімназії, які не встигають із профілюючих предметів, а також грубо порушують Статут гімназії і Правила внутрішнього розпорядку, відраховуються за рішенням педагогічної ради і ради гімназії та відповідного наказу директора. Про це письмово у місячний  термін до можливого відрахування повідомляються батьки учня. У двотижневий  строк  до можливого  відрахування  письмово повідомляється Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. За сприяння Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради відрахований учень переводиться до іншого навчального закладу.
 3. Директор  гімназії  зобов'язаний вжити заходiв до ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до гімназії, його Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.
 4. Зарахування учнiв до гімназії здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.
 5. Iноземнi громадяни та особи без громадянства зараховуються до гімназії вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.
 6. Переведення учнiв гімназії  до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому МОН.

У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до гімназії заяву iз зазначенням причини вибуття.

У разi переходу учня до iншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освiти  батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до гімназії  заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого навчального закладу.

2.7. Мікрорайон гімназії не встановлюється.

 

 

3. Органiзацiя навчально-виховного процесу

 

 1. Навчально-виховний процес у гімназії  здiйснюється вiдповiдно до робочих навчальних планiв, складених на основi типових навчальних планiв, затверджених МОН та річного плану роботи гімназії.

Iндивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у  гімназії забезпечуються

шляхом реалiзацiї iнварiантної та варiативної частини.

 1. Робочi навчальнi плани з гімназії затверджуються Відділом освiти, культури, молоді та спорту  Корюківської міської ради.
 2. Гімназія  забезпечує вiдповiднiсть рiвня загальної середньої освiти державним стандартам освiти, єдність навчання і виховання.

 

 1. Гімназія  працює за навчальними програмами, пiдручниками,

посiбниками, що мають вiдповiдний гриф МОН, чи дозволені до

використання у загальноосвітніх навчальних закладах i забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.

 1. Гімназія  обирає форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України "Про освiту", "Про загальну середню освiту" та свого Статуту з урахуванням  профiлю та iнших особливостей органiзацiї навчально-виховного процесу.
 2. Гімназія  може виконувати освiтнi програми i надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мiнфiном та Мiнекономiки.

 1. Навчальний рiк у гімназії  починається 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.
 2. Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на семестри)  та режим роботи встановлюються  гімназією  у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
 3. Загальна тривалiсть канiкул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днiв.
 4. Тривалiсть урокiв у гімназії становить 45 хвилин. Допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану.

Змiна тривалостi урокiв допускається за погодженням з Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.

 1. Гімназія  може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї навчально-виховного процесу, що не суперечать чинному законодавству.
 2. Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 хвилин, великі перерви  – 15-20 хвилин.
 3. Розклад урокiв складається вiдповiдно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогiчних та санiтарно-гiгiєнiчних вимог i затверджується директором  гімназії.
 4. Вiдволiкання учнiв гімназії вiд навчальних занять для провадження iнших видiв дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством).

 

 1. Залучення учнiв гімназії до видiв дiяльностi, не передбачених

навчальною програмою та робочим навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

 1. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв.

 Продовження http://kor-gimn.at.ua/statut_gimnaziji.doc

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz